Co powinien zawierać projekt organizacji ruchu?

Profesjonalne projekty organizacji ruchu wykonują wyspecjalizowane firmy, które zatrudniają profesjonalistów posiadających doświadczenie, niezbędną wiedzę oraz umiejętności związane z zagadnieniem organizacji ruchu. Sprawdź, co powinna zawierać dokumentacja techniczna w tym zakresie!

Kto odpowiada za organizację ruchu na drodze, a kto za projekt?

Za organizację ruchu drogowego odpowiada zawsze zarządca drogi. W przypadku dróg publicznych będzie to organ administracji państwowej, np. prezydent miasta, starosta, marszałek województwa czy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, zarówno w strefie ruchu, jak i zamieszkania należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami – jeśli są to drogi prywatne w praktyce zarządcą jest właściciel reprezentowany zwykle przez administratora albo inną wyznaczoną przez niego osobę.

Oczywiście ani urzędnicy, ani właściciele dróg nie wykonują zwykle projektów organizacji ruchu. Takie zadania zlecane są wyspecjalizowanym firmom.

Co powinna zawierać dokumentacja techniczna w zakresie organizacji ruchu?

Każdy projekt organizacji ruchu musi spełnić pewne wymogi formalne, w szczególności powinien zawierać wszystkie niezbędne dla organizacji ruchu informacje oraz gotowe rozwiązania. Sporządzający dokumentację umieszcza w niej przede wszystkim:

  • plan orientacyjny – zaznacza na nim odcinek drogi, którego dotyczy organizacja ruchu (np. odcinek drogi, na którym ma zostać zajęty pas drogowy w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi na sąsiadującą z drogą działce budowlanej);

  • plan sytuacyjny;

  • charakterystykę drogi w formie opisu z uwzględnieniem intensywności ruchu oraz utrudnień i zagrożeń;

  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu;

  • dane projektanta wraz z podpisem.

Warto podkreślić, że plan sytuacyjny musi zawierać określenie lokalizacji istniejących, usuwanych i projektowanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz sygnalizacyjnych. Trzeba w nim uwzględnić także geometrię drogi i zakres dostępu do niej, a w przypadku zastosowania sygnalizacji świetlnej, także przepustowość drogi.